HART dba o ochronę 
danych osobowych

Dane osobowe należą do dóbr chronionych prawem. Każdy człowiek ma prawo do ochrony swojej prywatności, jako jednej z najważniejszych sfer jego życia. HART także dba o jej ochronę.


 

1. Co to jest RODO?
RODO (ang. GDPR) to powszechnie używany skrót określający Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), potocznie określane jako "RODO", "ORODO", "GDRP" (dalej: RODO).

2. Jaki jest cel RODO?
Podstawowym celem nowych regulacji jest poprawa ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

3. Od kiedy obowiązuje RODO?
RODO obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

4. Kto jest administratorem danych?
W jaki sposób można kontaktować się z HART w sprawie RODO? Administratorem Państwa danych jesteśmy my, tj.: „HART” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Opolu, ul. Morcinka 43, 45-531 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000170602, NIP: 7542748922, REGON 532402005 o kapitale zakładowym 123 320 000 zł (dalej: HART). W tematach dotyczących Państwa danych osobowych można się z nami kontaktować pod adresem rodo@hartphp.com.pl

5. Czy w związku z RODO należy się skontaktować z HART?
Nie, nie ma takiej potrzeby, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

6. W jaki sposób HART pozyskuje Państwa dane?
Dane pozyskujemy od Państwa przede wszystkim w ramach łączących nas relacji handlowych - poprzez podjęcie współpracy, zawieranie umów, składanie zamówień, założenie kont dostępu do systemów, rozpatrywanie reklamacji, organizację szkoleń czy wyrażenie przez Państwa chęci na otrzymywanie newsletterów. Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, a które zostały powierzone nam w celu świadczenia naszych usług, zgodnie z warunkami uzgodnionymi w umowach.

7. Na jakiej podstawie i przez jaki czas HART przetwarza Państwa dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym realizacji zamówień i zagwarantowania prawidłowej jakości usług – przez czas obowiązywania umowy (w tym realizacji zamówienia) i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: wykonywanie umowy);

b) w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: obowiązek prawny), np.:
- wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
- rozpatrywania reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi,a z których będziemy korzystać przez następujący czas: - przez czas wymagany przez przepisy prawa na przechowywanie danych, np. podatkowych,
- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur, lub przez czas wymagany przez przepisy prawa, w jakim możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania nałożonych przez prawo obowiązków, np. otrzymać karę pieniężną od urzędów państwowych lub samorządowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 f RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: nasz prawnie uzasadniony interes);

c) w celu marketingu bezpośredniego – w tym w celu wysyłania drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), przez czas trwania umowy, dopóki nie cofniecie Państwo zgody lub nie sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych w tym celu;

d) w celu dochodzenia roszczeń i obrony – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonywanie umowy), do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas umów, a w razie dochodzenia przez nas roszczeń – przez czas trwania stosownych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

8. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z RODO?
W związku z przetwarzaniem przez HART Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

        a) dostępu do Państwa danych osobowych,
        b) usunięcia Państwa danych osobowych (bycia zapomnianym),
        c) uaktualnienia/sprostowania Państwa danych osobowych,
        d) przeniesienia Państwa danych osobowych,
        e) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po złożeniu tego sprzeciwu będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw także wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą prawną ich wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. Wówczas, nie będziemy już uprawnieni do przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że udowodnimy, że istnieją: podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub ważne uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania danych osobowych, a które wedle prawa uznane powinny być za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
Zakres uprawnień oraz przypadki, w jakich możecie Państwo z nich skorzystać, wynika z przepisów prawa i jest zależny m.in. od podstawy prawnej ich wykorzystywania przez HART.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem rodo@hartphp.com.plUsunięcie, przeniesienie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i może skutkować uniemożliwieniem ich wykonywania w sposób prawidłowy.

9. Czy musicie Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez HART?
Pewne kategorie danych mamy prawo przetwarzać bez Państwa dodatkowej zgody, jednakże do przetwarzania Państwa danych w innych, aniżeli przewidziane przepisami prawa celach, potrzebujemy Państwa zgody. Udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a jeżeli zgoda zostanie udzielona, w każdej chwili można ją cofnąć (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem rodo@hartphp.com.pl

10. Czy HART przekazuje Państwa dane poza EOG?
Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską oraz Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Jeżeli jednak w czasie naszej współpracy pojawi się potrzeba przekazania takich danych, dokonamy tego w zakresie, w jakim pozwolą nam na to przepisy prawa.

11. Czy można złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez HART narusza przepisy prawa.

12. Usługa Newsletter
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Hart na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Firmy Hart i promocjach organizowanych przez Przedsiębiorstwo. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Hart, wyrażając na to zgodę, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w Regulaminie Newslettera. Dane dotyczące usługi znajdują się na stronie: https://hartphp.com.pl/regulamin-newslettera

13. Pliki Cookies
Portal www.hartphp.com.plstore.hartphp.com.pl oraz www.zamowienia.hartphp.com.pl wykorzystuje pliki Cookies. Pliki te są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji, w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy lub całkowicie wyeliminuje możliwość korzystania z serwisu: www.hartphp.com.pl oraz www.zamowienia.hartphp.com.pl. Pełna informacja na temat usługi znajduję się w Regulaminie Plików Cookies na stronie: https://www.hartphp.com.pl/pliki-cookies.

14. Google Analitics
Portal www.hartphp.com.pl korzysta z Google Analytics. Działanie polega na analizowaniu usług internetowych, oferowanych przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies” https://www.hartphp.com.pl/pliki-cookies. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki https://www.hartphp.com.pl/pliki-cookies. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.
Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html. 
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy

Hart jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W tym konkretnym celu Hart zaangażował do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonał pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.przepisy prawa.

KONTAKT I INFORMACJE dot. RODO:
„HART” Sp. z o.o.
ul. Morcinka 43 
45-531 Opole
rodo@hartphp.com.pl