REGULAMIN SPRZEDAŻY HART SP. Z O.O.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dokonywania zakupów w HART Sp. z o.o. (dalej: HART) przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. HART jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
1.2. W HART zakupów dokonywać mogą jedynie Klienci zarejestrowani.
1.3. Zarejestrowanie jako Klient HART możliwe jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem kontaktu z pracownikami HART i po podaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
1.4. Jako Klient HART może zostać zarejestrowany wyłącznie podmiot, który jest aktywnym podatnikiem VAT i aktywnie prowadzi działalność gospodarczą.
1.5. W wyniku rejestracji Klientowi nadany zostaje numer identyfikacyjny HART (dalej: Numer Klienta) oraz login i hasło dostępowe do strony zamówień (https://store.hartphp.com.pl).

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARU
2.1. Dokonując zakupu w HART Klient posługuje się Numerem Klienta.
2.2. Klient może dokonać zakupu poprzez:
- stronę zamówień https://store.hartphp.com.pl,
- kontakt telefoniczny za pośrednictwem infolinii HART,
- kontakt osobisty w działach sprzedaży HART,
- usługę WebService.
2.3. HART oferuje następujące formy dostawy towaru:
- odbiór osobisty w wybranej przez Klienta Filii,
- dowóz towaru do Klienta.
2.4. Dowóz towaru do Klienta wymaga indywidualnych ustaleń z HART.

3. ZWROTY
3.1. HART w uzasadnionych przypadkach dopuszcza przyjęcie zwrotu towaru.
3.2. Klient ma prawo dokonać zwrotu do 5 dni roboczych od dnia wystawienia faktury.
3.3. Podstawą do przyjęcia zwrotu jest wypełniony protokół zwrotu, dostępny na stronie zamówień (https://store.hartphp.com.pl).
3.4. W przypadku zwrotu towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta za każdą zwracaną pozycję naliczana jest opłata 3 zł netto.
3.5. Faktura obciążeniowa za zwroty zostanie wystawiona do 15 dnia każdego miesiąca.
3.6. W przypadku łącznego, miesięcznego kosztu zwrotów poniżej 8 zł netto, faktura nie zostanie wystawiona.
3.7. Zwrotom nie podlegają:
- części elektryczne i elektroniczne,
- materiały eksploatacyjne typu: oleje, płyny, chemia,
- towary sprowadzone na życzenie Klienta,
- towary niekompletne i uszkodzone z winy Klienta,
- towary w uszkodzonych opakowaniach.
3.8. W przypadku towarów, do których doliczany jest koszt zamiany, Klient w terminie 6 miesięcy od nabycia towaru uprawniony jest do bezpłatnego oddania do HART używanego towaru lub jego wybranego zamiennika. Po weryfikacji możliwości regeneracji towaru, HART wystawia korektę do faktury obciążającej Klienta kosztem zamiany albo zwraca używany towar.

4. REKLAMACJE
4.1. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny, dostępny na stronie zamówień (https://store.hartphp.com.pl) oraz dostarczenie reklamowanego towaru.
4.2. Towary reklamowane nie podlegają opłacie za zwrot.

5. DANE OSOBOWE
5.1. HART przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w celu świadczenia usług, zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania ciążących na HART obowiązków prawnych.
5.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez HART danych osobowych opublikowane są na stronie internetowej: https://www.hartphp.com.pl/rodo/rodo.html

6. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW OBNIŻANIA PODSTAWY OPODATKOWANIA
6.1. Począwszy od dnia 01.01.2021 w przypadku wystąpienia w stosunkach gospodarczych pomiędzy Stronami okoliczności, o których mowa w art. 29a ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.), a także w przypadku stwierdzenia pomyłki na wystawionej fakturze, skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej obniżającej wartość dokonanej sprzedaży i/lub podatku VAT należnego, Strony zgodnie uzgadniają, że wystawienie faktury korygującej jest uznawane za:
6.1.1. ostateczne uzgodnienie między Stronami warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej
6.1.2. ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Do umów zawartych z HART zastosowanie znajduje prawo polskie, a do rozstrzygnięcia wszystkich spraw spornych właściwy pozostaje Sąd w Opolu.
7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2021 r.
7.3. HART zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna na https://store.hartphp.com.pl. Do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu poprzedniego.

 

Pobierz powyższy regulamin
w formacie PDF

Zobacz również

Nowości

Zobacz nowe produkty w naszej ofercie

zobacz więcej